Tag: MZ-37

Salzer Kilowatt Hour Meter

กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดที่ทำงานด้วยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ใช้วัดปริมาณกำลังไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม สามารถจําแนกตามระบบไฟฟ้าได้ 2 ประเภท ดังนี้ กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 1 เฟส 2W กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 3 เฟส 4W