Tag: MZ-37 5(15)A

กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ – Qubix

กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ คือ เครื่องมือวัดงานไฟฟ้า สร้างขึ้นเพื่อวัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเวลาที่ใช้ในบ้านเรือน หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ปกติจะติดตั้งเครื่องวัดชนิดนี้บริเวณ พื้นที่ของการไฟฟ้า ภายนอกบ้าน หรือนอกอาคาร โดยมีหน่วยวัดงานไฟฟ้า เป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง (Kilowatt-hour)