Tag: MPR-53 Series (Energy Network Analyzer)-ENTES

MPR-53 Series (Energy Network Analyzer)-ENTES

MPR-53 Series เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัดและ วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้ามากกว่า50 พารามิเตอร์รวมทั้งค่าวัดทางด้านคุณภาพไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมี Software สำหรับบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อนำมาวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อไป รายละเอียดสินค้า Downloadiายละเอียดสินค้า