Tag: CPB

สวิตช์กดจม (Power Pushbutton Switch) – Qubix

สวิตช์กดจม (Power Pushbutton Switch) สำหรับติดตั้งกับตู้คอนโทรล หรือใช้งานทั่วไป เพื่อควบคุมการตัดวงจรไฟฟ้าสำหรับเป็นสวิตซ์ เปิด-ปิด มีความคงทนแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน