Tag: Class4

Regeltex ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง

Regeltex ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง
ถุงมือสีเหลืองป้องกันไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ 2,500-30,000 โวลต์ ได้รับการรับรองมาตราฐาน EN 60903 และ IEC 60903 สามารถป้องกันกรด โอโซน และอุณหภูมิต่ำ ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส