Tag: CBS

Power Pushbutton Switch – Qubix

สวิตช์กดจม (Power Pushbutton Switch) สำหรับติดตั้งกับตู้คอนโทรล หรือใช้งานทั่วไป เพื่อควบคุมการตัดวงจรไฟฟ้าสำหรับเป็นสวิตซ์ เปิด-ปิด มีความคงทนแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน

สวิตช์กดจม (Power Pushbutton Switch) – Qubix

สวิตช์กดจม (Power Pushbutton Switch) สำหรับติดตั้งกับตู้คอนโทรล หรือใช้งานทั่วไป เพื่อควบคุมการตัดวงจรไฟฟ้าสำหรับเป็นสวิตซ์ เปิด-ปิด มีความคงทนแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน

TAMCO Compact Enclosure with canopy CBS IP55

ตู้ CBS Standard เป็นตู้ที่มีลักษณะคล้ายกับ CB แต่มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าคือ มีหลังคาและสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าตู้ได้ในระดับ IP55 ตู้ประเภทนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งและใช้งานบริเวณกลางแจ้งและภายในอาคาร ประตูด้านหน้ามีวงกบที่พับขึ้นรูปแนบกับขอบยางกันฝุ่นและน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและน้ำเข้าตู้สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในตู้จากฝุ่นและของเหลวได้ นอกจากนี้ที่บริเวณด้านล่างของตู้จะเจาะช่องไว้สำหรับเข้าสายไฟฟ้าพร้อมแผ่นปิด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปภายในตู้ ตัวตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวพับขึ้นรูป มีให้เลือก 20 ขนาด