Tag: AZ-8000 series

Salzer Limit Switches

ลิมิตสวิตช์ เป็นสวิตช์ที่จำกัดระยะทาง การทำงานอาศัยแรงกดภายนอกมากระทำ โดยปกติแบ่งออกเป็น 2ลักษณะคือ ปกติเปิด (NO) และปิด (NC) จากโครงสร้างภายในตำแหน่งปกติหน้าสัมผัสจะไม่ต่อถึงกัน ทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ เมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ ทำให้สภาวะการทำงานเปลี่ยนจากปกติเปิด (NO) เป็นปกติปิด (NC) มีผลทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้