Tag: 3 C/O

Schneider RUM Universal plug-in relays

RUM ปลั๊กอินรีเลย์รุ่นอเนกประสงค์ มีคุณสมบัติดังนี้ เลือกใช้ได้ทั้งแบบขากลมและขาแบน ทนกระแสสูงสุด 30 A มีปุ่มทดสอบและตั้งบอกสถานะการทำงานทางกล มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้) รุ่นพิเศษสำหรับสัญญาณระดับต่ำ (Low Level Signal) ใช้งานร่วมกับขาเสียบ 8 pin และ 14 pin ทั่วไปได้ พิเศษรุ่นขาแบนสามารถต่อกับคอนแทคเตอร์ faston ได้โดยตรง (ไม่ต้องใช้ขาเสียบ)