Tag: 227-6V

Industrial Plug & Sockets ปลั๊กตัวผู้และเต้าเสียบ (PCE By HACO)

ปลั๊กตัวผู้และเต้าเสียบ Plugs 7 Poles 6h for Control Cable (IP44) รหัสสินค้า           รายละเอียดสินค้า 017-6V              Plug 16A, 400V, 7Pin, (6P+E), สีแดง 217-6V              Connector 16A, 400V, 7Pin, (6P+E),…