Tag: ไม้ชักฟิวส์ HURU

ไม้ชักฟิวส์ (Disconnect Stick High Volt) – HARU

สำหรับการใช้งานและการปิดสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ และสำหรับการติดตั้งและถอดฟิวส์ มีการทดสอบกับ CNS 9576.C4370. 90kV ต่อฟุตเป็นเวลา 5 นาที