Tag: เต้ารับฝัง รุ่นหน้าเฉียง

Salzer Power Plug and Socket

เพาเวอร์ปลั๊กและเต้ารับ เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช้ในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟ และ แรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่ง Salzer มีเพาเวอร์ปลั๊กและเต้ารับให้เลือกหลายรุ่น ตามความเหมาะสมของการใช้งาน ดังนี้ ปลั๊ก (Plugs) ปลั๊กตัวผู้ลอย (Wall Mounted Plug) เต้ารับลอย (Wall Socket) เต้ารับกลางทาง (Coupler Socket) เต้ารับฝัง (Panel Socket) เต้ารับฝัง รุ่นหน้าเฉียง (Sloping Panel Socket) เต้ารับฝัง รุ่นหน้าตรง (Straight Panel Socket) ปลั๊ก รุ่นกันน้ำ เต้ารับลอย รุ่นกันน้ำ เต้ารับกลางทาง…