Tag: เซฟตี้สวิตช์สำหรับใช้ภายนอกอาคาร

Safety Switch non fusible – Schneider

Square D Safety Switch
ปลอดภัยด้วยระบบคันโยก Quick-Break ออกแบบพิเศษให้จับสะดวก-สับง่าย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเปิดฝาขณะใช้งาน และไม่สามารถสับสวิตช์ขณะเปิดฝาอยู่