Tag: สายไฟฟ้า

HELUKABEL H05V-K/H07V-K ฉนวนพีวีซี,แกนเดี่ยว

ข้อมูลด้านเทคนิค • สายเดี่ยวหุ้มด้วยพีวิซีตามมาตรฐาน DIN VDE 0285-525-2-31, DIN EN 50525-2-31 และ IEC60227-3 •ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน แบบเคลื่อนที่  -5°C ถึง +70°C แบบอยู่กับที่ -30°C ถึง +80°C •แรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน  Uo / U H05 V-K : 300/500 V (0.5 – 1.0mm²) H07 V-K : 450/750 V (1.5 – 240mm²)…

สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าที่ใช้กันในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ และสายไฟฟ้าชนิดแรงดันสูง 1.) สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ : เป็นสายที่ใช้กันตามอาคารบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐาน มอก.11-2531 สามารถใช้ในช่วงแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 750 โวล์ต มี 5 ชนิดคือ 1.1 สายไอวี (IV) สายชนิดนี้เป็นสายเดียวหรือแกนเดี่ยวชนิดทนแรงดันไฟ 300 โวลต์ใช้เป็นสายเดินเข้าอาคารสำหรับที่พักอาศัยที่ใช้ระบบ 1 เฟสและห้ามใช้กับระบบ3เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์ การใช้งาน ถ้าเดินสายลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน หรือ เดินในช่องเดินสายสายในสถานที่แห้ง แต่ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 1.2 สายวีเอเอฟ (VAF) เป็นสายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต์มีทั้งชนิดเป็นสายเดี่ยวสายคู่และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยวจะเป็นสายกลมและถ้าเป็นชนิด…

สายไฟฟ้า YAZAKI THW

สายไฟฟ้า YAZAKI ชนิด THW เป็นสายไฟแกนเดี่ยว ทนแรงดันไฟฟ้า 750V อุณหภูมิใช้งานที่ 70 องศาเซลเซียส นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือน การเดินสายไฟชนิด THW จะเดินในท่อร้อยสายหรือเดินลอย ไม่สามารถเดินฝังดินโดยตรงได้ ขนาดของสายไฟฟ้า YAZAKI ชนิด THW ดังตาราง ขนาดสายไฟฟ้า ราคา/เมตร YAZAKI THW 1 sq.mm 5.8 YAZAKI THW 1.5 sq.mm 8.2 YAZAKI THW 2.5 sq.mm 12.1 YAZAKI THW 4…