Tag: สวิตซ์หัวนูน

Tend Push Switch

สวิตซ์ปุ่มกดของ Tend มีลักษณะต่างๆกัน 3 ประเภทคือ 1.) สวิตซ์กดธรรมดา ขนาด 22,25,30 mm 2.) สวิตซ์ชนิดกดจม ขนาด 22,25,30 mm 3.) สวิตซ์กดล็อค ขนาด 22,25 mm   โดยทั้ง 3 ประเภทลักษณะหัวปุ่มกดจะประกอบด้วย หัวเรียบ หัวนูน และหัวเห็ด