Tag: ราคา Pushbutton switch Biticino

Bticino สวิตซ์

สวิตซ์ของ Bticino มาตรฐาน มอก.รุ่นทั่วไป ใช้กับไฟฟ้าได้ไม่เกิน 16A 250V มีหลายประเภท อาทิ สวิตซ์ไฟบ้าน สวิตซ์แบบกด สวิตซ์แบบหมุนเลือก และชนิดมีสัญลักษณ์เรืองแสง