Tag: บันทึกค่าเฉลี่ย

ENTES MPR-53 Series ENERGY NETWORK ANALYZER เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า

MPR-53 Serles เป็นอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้ามากกว่า 50 พารามิเตอร์รวมทั้งค่าวัดทางด้านคุณภาพไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมี Software สำหรับบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อนำมาวิเคราะห์การใช้ พลังงานไฟฟ้าและเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อไป ่ENTES GUIDE MULTI-FUNCTION METER เครื่องวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ENTES คือผู้นำทางด้านดิจิตอลมิเตอร์ โดยมีการวิจัยและผลิตดิจิตอลมิเตอร์ออกมาใช้งานหลายรูปแบบ ทั้งแบบดิจิตอลมิเตอร์แยกค่าการวัดแต่ละประเภท หรือจะเป็นแบบ Multi-Function meter ซึ่งเป็นการรวมค่าการวัดทางไฟฟ้าไว้ภายในตัวเดียวกัน ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานในกลุ่มสินค้า ประเภทดิจิตอลมิเตอร์ ได้อย่างวครบครัน ENTES EPM/EVM Series DIGITAL MULT-FUNCTION METER เครื่องวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ENTES EPM Series DIGITEL…