Tag: ถุงมือป้องกันไฟฟ้า

Regeltex ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ระดับการป้องกันไฟฟ้าแรงสูงของถุงมือในแต่ละ Class Class 00 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 500 โวลต์ Class 0 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 1,000 โวลต์ Class 1 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 7,500 โวลต์ Class 2 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 17,000 โวลต์ Class 3 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 23,500 โวลต์ Class 4 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 36,000 โวลต์ Summary table Class Lengths…

Regeltex ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ระดับการป้องกันไฟฟ้าแรงสูงของถุงมือในแต่ละ Class Class 00 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 500 โวลต์ Class 0 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 1,000 โวลต์ Class 1 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 7,500 โวลต์ Class 2 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 17,000 โวลต์ Class 3 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 23,500 โวลต์ Class 4 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 36,000 โวลต์ Summary table Class Lengths…

Regeltex ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง

Regeltex ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง
ถุงมือสีเหลืองป้องกันไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ 2,500-30,000 โวลต์ ได้รับการรับรองมาตราฐาน EN 60903 และ IEC 60903 สามารถป้องกันกรด โอโซน และอุณหภูมิต่ำ ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส

Regeltex ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง

ถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง Regeltex

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ถุงมือสีเนื้อป้องกันไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ 2500-30000 โวลต์ มาตราฐานสินค้า EN 60 903 และ ICE 903 ผลิตจากประเทศฝรังเศส  ระดับการป้องกันไฟฟ้าแรงสูงของถุงมือในแต่ละ Class Class 00 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 500 โวลต์ Class 0 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 1,000 โวลต์ Class 1 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 7,500 โวลต์ Class 2 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 17,000 โวลต์ Class 3 ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด =…