Tag: ขาย

สวิตซ์ ปลั๊ก เต้ารับ เต้าเสียบ Panasonic Full Color Series

สวิตซ์ ปลั๊ก เต้ารับ เต้าเสียบ (Switches and Receptacles) แบรนด์ Panasonic เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ซึ่งมีหลายรุ่นให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน  และรูปลักษณ์ที่ต่างกัน  ดังนี้ FULL COLOR WIDE SERIES NEO LINE FULL COLOR WIDE SERIES REFINA FULL COLOR WIDE SERIES FULL COLOR SERIES