Tag: กล่องพักสายชนิดกันน้ำ IP40 (Square-Shape)

HaCO uPVC Junction Box

กล่องพักสายของ HaCO ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร โดยมีชนิดป้องกันฝุ่น ป้องกันละอองน้ำ และป้องกันน้ำ ดังนี้ กล่องพักสาย IP40 กล่องพักสาย IP44 กล่องพักสายชนิดกันน้ำ IP40 (Square-Shape) กล่องพักสายชนิดกันน้ำ IP40 (Rectangular-Shape)