SUNNY Central Battery Systems INV220-300

รุ่น : INV220-300 Central Battery Systems

ชุดควบคุมจาก ศูนย์กลาง มีหน้าที่ในการตรวจสอบความผิดปกติของระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าหลักกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินตัวเครื่องจะทําการนําแรงดันแบตเตอรี่ที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบเคมี และแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า จ่ายเข้าสู่วงจร Inverter เพื่อทําการแปรเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ให้เป็นกระแสสลับ ที่แรงดัน 220VAC 50Hz เพื่อทําการจ่ายให้กับโหลดที่เป็นแสงสว่างฉุกเฉินเพื่อการ หนีภัยและในขณะเดียวกันเมื่อระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าหลักเข้าสู่สภาวะปกติเครื่องก็จะ หยุดการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองและทําการประจุแรงดันไฟฟ้ากับแบตเตอรี่เพื่อจัด เก็บพลังงานไฟฟ้าและนํากลับมาใช้อีกทีเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือมีการทดสอบระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

#สอบถามได้นะคะ บริษัท เอ็นไซ กรุ๊ป ยินดีให้บริการ