Salzer Toggle Switches

สวิตซ์โยก (Toggle Switch) คือ สวิตซ์ที่ใช้ปิดเปิดวงจรด้วยการโยกขึ้น-ลง มีตั้งแต่ 2 ขั้ว ถึง 9 ขั้ว มีให้เลือก 1-3 poles ตามรายละเอียดดังนี้

catalog2014-section1-cityspark-page-082

catalog2014-section1-cityspark-page-083