Salzer Pilot Lamps LED

ไพล็อตแล้มป์ ชนิด LED คือหลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม ชนิด LED ซึ่งมีประสิทธิภาพในการให้แสงดีกว่าหลอดธรรมดา ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16, 22, 30 mm.

catalog2014-section1-cityspark-page-071 catalog2014-section1-cityspark-page-072