Salzer Limit Switches

ลิมิตสวิตช์ เป็นสวิตช์ที่จำกัดระยะทาง การทำงานอาศัยแรงกดภายนอกมากระทำ โดยปกติแบ่งออกเป็น 2ลักษณะคือ ปกติเปิด (NO) และปิด (NC) จากโครงสร้างภายในตำแหน่งปกติหน้าสัมผัสจะไม่ต่อถึงกัน ทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ เมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ ทำให้สภาวะการทำงานเปลี่ยนจากปกติเปิด (NO) เป็นปกติปิด (NC) มีผลทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้

catalog2014-section1-cityspark-page-076 catalog2014-section1-cityspark-page-077 catalog2014-section1-cityspark-page-078 catalog2014-section1-cityspark-page-079 catalog2014-section1-cityspark-page-080 catalog2014-section1-cityspark-page-081