PRi รางเก็บสายไฟ

รางเก็บสายไฟพลาสติกคุณภาพสูง เหมาะสำหรับใช้งานในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้ตกแต่งเพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม

ผลิตภัณฑ์

1.) รางเก็บสายไฟแบบทึบ

2.) รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง

3.) รางเก็บสายโทรศัพท์

 

pri_products_product_1 pri_products_product_2 pri_products_product_3 pri_products_product_4