Power Plug คืออะไร

Power plug เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟ

มาตรฐานของ Power plug จะยึดตาม IEC

การพิจารณาเลือกใช้ Power Plug

1.) พิจารณากระแสที่ต้องการใช้ให้เหมาะสมกับ Power plug โดยมีค่า 16A, 32A, 63A และ 125A

2.) พิจารณาจากจำนวนขั้ว ให้เหมาะสมกับสายไฟที่นำมาต่อเข้าด้วยกัน

3.) พิจารณาจาก แรงดันไฟฟ้า ควรทำการเลือก Power Plug ให้เหมาะสมสำหรับแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์

ข้อควรระวัง

ควรตรวจสอบบริเวณที่ทำการติดตั้ง Power plug ให้ปราศจากไอระเหยน้ำมัน หรือก๊าซติดไฟ เพราะ อาจเกิดการ Spark ได้