Low Voltage Capacitors-TIBCON

คาปาซิเตอร์สำหรับชดเชยค่า Reactive Power ที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ต้องใช้งานภายใต้อุณหภูมิที่สูง เหมาะสำหรับสภาพอากาศในแถบเอเชีย ทำให้มีความทนทานค่อนข้างสูง ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและเครื่องจักรในการผลิตจากประเทศเยอรมันได้รับการยอมรับจากลูกค้า และส่งออกไปทั่วโลก ภายใต้การรับประกัน
การใช้งาน 2 ปีตามมาตรฐานสากล