iSW – isolating switch ,Schneider

iSW Isolating Switch 20 A to 125 A
การใช้งาน : สามารถใช้งานลักษณะ On-Off load สําหรับเปิด-ปิดวงจร