Hole Saw โฮลซอ SHINOHAWA

ขนาดโฮลซอขนาดโฮลซอขนาด คอนดุทเจาะเสตนเลสเจาะเหล็ก ฟันถี่เจาะเหล็ก ฟันห่างเจาะเหล็กเจาะเสตนเลส
(MM.)(IN.) (IN.)Shinahawa
ราคา
Shinahawa
ราคา
Shinahawa
ราคา
Sazn
ราคา
Sazn
ราคา
12 1/2 175(HS421)
16 5/8 860(HS010)230(HS438)190(HS402)235(HS469)
17265(HS427)
19 3/4915(HS011)275 (HS456)225(HS403)280(HS470)
22 7/81/2915(HS001)430 (HS439)345(HS428)260(HS404)320(HS471)
25 1 3/4915(HS002)485 (HS440)395(็HS429)280(HS405)360(HS472)
283/41050(HS008)400 (HS441)335(HS406)415(HS473)
30 1 1/8 3/41100(HS003)430(HS442)350(HS407)435(HS474)
32 1 1/41200(HS012)460(HS423)390(HS408)450(HS475)
34 1 3/811200(HS013)490(HS450)535(HS451)
35 1 3/811200(HS014)520(HS443)425(HS409)500(HS476)
40575(HS424)
43 1 3/41 1/41650(HS005)620(HS444)675(HS433)
451 1/21670(HS015)650(HS425)
501 1/21850(HS006)720(HS445)785(HS434)
531000(HS481)
6022550(HS007)865(HS446)940(HS435)
652800(HS009)935(HS452)
703200(HS019)
751080(HS447)1175(HS437)
801150(HS453)1200(HS420)
954100(HS017)1500(HS454)