HaCO uPVC Junction Box

กล่องพักสายของ HaCO ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร โดยมีชนิดป้องกันฝุ่น ป้องกันละอองน้ำ และป้องกันน้ำ ดังนี้

  • กล่องพักสาย IP40
  • กล่องพักสาย IP44
  • กล่องพักสายชนิดกันน้ำ IP40 (Square-Shape)
  • กล่องพักสายชนิดกันน้ำ IP40 (Rectangular-Shape)
cat2015-16-p100-p111-page-008