ENERGY DATA LOGGER EL-300/300E – ENTES

EL-300/300E : Energy Data Logger
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Data Logger) ด้วยการ สื่อสารข้อมูล กับมิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าผ่าน
Rs 485, Modbus RTU สามารถทำงานได้โดยไม่ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง ใช้พลังงานต่ำ ลดปัญหา
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลตลอดเวลา