BEC Display Lights (โคมไฟส่องสินค้า)

โคมไฟส่องสินค้า สามารถปรับทิศทางการส่องสว่างได้ทุกทิศทาง เหมาะสำหรับใช้กับงานแสดงสินค้า มีรุ่นให้เลือกดังนี้

  • GP093
  • GP094
  • 6035
  • 6037T
  • 6038T
  • 6040
  • 6046

Cat2012_Page_101 Cat2012_Page_102