ABB Electronic timer relay CT range

ไทม์เมอร์ของเอบีบีถูกใช้ในหลากหลายลักษณะการใช้งานและมีฟังก์ชั่นครบถ้วนในแต่ละรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีฟังก์ชั่นพืื้นฐาน ON-delay, OFF-delay และในรุ่นมัลติฟังก์ชั่นทั้งใน 1c/o และ 2c/o ไทม์เมอร์ของเอบีบีมีลักษณะพิเศษดังนี้

  • มีขนาดเล็กติดตั้งง่ายและรวดเร็วโดยยึดกับราง DIN
  • มีฟังก์ชั่นที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานให้เลือกครบถ้วน
  • มีชุดหน้าสัมผัสให้เลือกทั้ง 1 และ 2 ชุดหน้าสัมผัส
  • สามารถหน่วงเวลาได้ถึง 100 ชั่วโมง ในรุ่่น CT-D และ 300 ชั่วโมง ในรุ่น CT-S
  • สามารถใช้กับแรงดันไฟเลี้ยงได้ทั้ง AC และ DC
  • สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง 60 องศาเซลเซียส
  • ได้รับมาตรฐานยุโรป

Low Voltage Products Thailand Price List 20141-page-161 Low Voltage Products Thailand Price List 20141-page-162 Low Voltage Products Thailand Price List 20141-page-163