Month: March 2016

ABB แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) รุ่น E1N 1600A

ABB  ACB รุ่น E1N 1,600A สามารถรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่ต้องการระบบป้องกันสูงและมีเสถียรภาพ คุณสมบัติ ใช้งานในไฟฟ้ากระแสสลับ 690V มีเฉพาะชนิด 3 Pole สามารถปรับกระแสใช้งานได้ 40% – 100% ทนต่อกระแสลัดวงจรสูงสุด 50 kA สามารถติดตั้งได้ทั้ง Fixed type และ Drawout type ลักษณะการทำงาน ชนิดตัดวงจรทันที หรือ LI ชนิดหน่วงเวลาการตัดวงจร หรือ LSIG

ABB แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) รุ่น E1N 1250A

ABB  ACB รุ่น E1N 1,250A สามารถรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่ต้องการระบบป้องกันสูงและมีเสถียรภาพ คุณสมบัติ ใช้งานในไฟฟ้ากระแสสลับ 690V มีเฉพาะชนิด 3 Pole สามารถปรับกระแสใช้งานได้ 40% – 100% ทนต่อกระแสลัดวงจรสูงสุด 50 kA สามารถติดตั้งได้ทั้ง Fixed type และ Drawout type ลักษณะการทำงาน ชนิดตัดวงจรทันที หรือ LI ชนิดหน่วงเวลาการตัดวงจร หรือ LSIG    

ABB แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) รุ่น E1N 1,000A

ABB  ACB รุ่น E1N 1,000A สามารถรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่ต้องการระบบป้องกันสูงและมีเสถียรภาพ คุณสมบัติ ใช้งานในไฟฟ้ากระแสสลับ 690V มีเฉพาะชนิด 3 Pole สามารถปรับกระแสใช้งานได้ 40% – 100% ทนต่อกระแสลัดวงจรสูงสุด 50 kA สามารถติดตั้งได้ทั้ง Fixed type และ Drawout type ลักษณะการทำงาน ชนิดตัดวงจรทันที หรือ LI ชนิดหน่วงเวลาการตัดวงจร หรือ LSIG

ABB แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) รุ่น E1N 800A

ABB  ACB รุ่น E1N 800A สามารถรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่ต้องการระบบป้องกันสูงและมีเสถียรภาพ คุณสมบัติ ใช้งานในไฟฟ้ากระแสสลับ 690V มีเฉพาะชนิด 3 Pole สามารถปรับกระแสใช้งานได้ 40% – 100% ทนต่อกระแสลัดวงจรสูงสุด 50 kA สามารถติดตั้งได้ทั้ง Fixed type และ Drawout type ลักษณะการทำงาน ชนิดตัดวงจรทันที หรือ LI ชนิดหน่วงเวลาการตัดวงจร หรือ LSIG  

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW1023F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW1023F2EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 1000 A Icu=Ics=100kA เป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW0823F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW0823F2EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 800 A Icu=Ics=100kA เป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW6313F2EV

Air circuit breaker รุ่น NW6313F2EV ประเภท Double pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 6300 A Icu=Ics=100kA เป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW5013F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW5013F2EM ประเภท Double pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 5000 A Icu=Ics=100kA เป็นแบบ Fixed type  

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW4B13F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW4B13F2EM ประเภท Double pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 4000 A Icu=Ics=100kA เป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW4013F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW4013F2EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 4000 A Icu=Ics=65kAเป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW3213F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW3213F2EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 3200 A Icu=Ics=65kAเป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW2513F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW2513F2EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 2500 A Icu=Ics=65kAเป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW2013F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW2013F2EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 2000 A Icu=Ics=65kAเป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW1613F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW1613F2EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 1600 A Icu=Ics=65kAเป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW1213F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW1213F2EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 1250 A Icu=Ics=65kAเป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW1013F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW1013F2EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 1000 A Icu=Ics=65kAเป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW0813F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW0813F2EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 800 A Icu=Ics=65kAเป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW1603F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW1603F2EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 1600 A Icu=Ics=42kA เป็นแบบ Fixed type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW1203F2EM

Air circuit breaker รุ่น NW1203F2EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Standard protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 1250 A Icu=Ics=42kA เป็นแบบ Fixed type

Mitsubishi แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) รุ่น AE3200-SW

Mitsubishi Air circuit breaker รุ่น AE3200-SW มีรองรับระบบ 3 เฟส และ 4 เฟส ใช้กับอัตรากระแสสูงสุด 3200 A ทนต่อกระแสลัดวงจรได้ 85 kA มีทั้งประเภท Fixed type และ Drawout type  ช่วงการตั้งค่ากระแสอยู่ที่ 2,000 A – 3,200 A อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ร่วมกัน Neutral CT Under Voltage Trip device Shunt trip อุปกรณ์เสริมสำหรับ ACE…