ไฟหมุน แท่งไฟสัญญาณ-SHINOHAWA

4″LTE1104J ไฟสี…4″ มีออด LTE5102WJ ไฟสี…7″ มีออด LTE1181J ไฟสี…
4″ LTE1104 ไฟสี…4″ ไม่มีออด LTE5102W ไฟสี…7″ ไม่มีออด LTE1181 ไฟสี…
7″ มีออด LTE5181WJ ไฟสี…
7″ ไม่มีออด LTE5181W ไฟสี…